รหัสวิชา IEM007
Course : Practical and Implementation of process risk assessment

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการพิจารณาบ่อเกิดอันตรายได้ครอบคลุมทั้งด้าน ร่างกาย , จิตใจ , สุขภาพ เพื่อให้เกิดการจัดการไปยังบ่อเกิดอันตราย และมีการจัดลำดับความเสี่ยงในการดำเนินการอย่างเหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตร

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ ISO 45001

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน