รหัสวิชา IQM004
Course : Professional Internal Auditor for ISO9001:2015

วัตถุประสงค์หลักสูตรนี้

เพื่อเข้าใจหลักการ ขั้นตอน และ เทคนิค ในการตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐาน ISO9001:2015 และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินจริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1
09:00 – 09:45 ความหมายและประเภทของการตรวจประเมิน
ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับการตรวจประเมินภายใน
09:45 – 10:30 กระบวนการ / วัฏจักรของการตรวจประเมิน
การวางแผนการตรวจประเมินแบบเน้นกระบวนการ (Process Approach)
10:30 – 10:45 พัก
10:45 – 12:00 ความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจประเมิน และ วิธีการพัฒนา
การเตรียมการก่อนตรวจประเมิน และ เทคนิค เช่น แผนภูมิเต่า
การเตรียม Checklist เพื่อการตรวจประเมิน แบบเน้นกระบวนการ (Process Approach)
12:00 – 13:00 พักกลางวัน
13:00 – 14:30 การเตรียม Checklist เพื่อการตรวจประเมิน (ต่อ)
14:30 – 14:45 พัก
14:45 – 16:30 ขั้นตอนในการตรวจประเมิน/การตั้งคำถามระหว่างการตรวจประเมิน

วันที่ 2
09:00 – 10:30 Workshop – การฝึกภาคปฏิบัติการตรวจประเมินจริง
10:30 – 10:45 พัก
10:45 – 12:00 Workshop – การฝึกภาคปฏิบัติการตรวจประเมินจริง (ต่อ)
12:00 – 13:00 พักกลางวัน
13:00 – 14:30 การทำรายงานผลการตรวจประเมินข้อบกพร่องที่พบ และ เทคนิค เช่น APPLES, Process Approach
14:30 – 14:45 พัก
14:45 – 15:30 การวิเคราะห์ต้นเหตุและการกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันสำหรับข้อบกพร่องที่พบ
15:30 – 16:00 การทวนสอบและการติดตามผลการแก้ไขป้องกัน
16:00 –16:30 Post-Test

วิธีการสอน

บรรยาย / workshops/ แบบฝึกหัด / การจำลองเหตุการณ์การตรวจประเมิน

จำนวนวันที่ใช้อบรม

2 วัน