หลักสูตร: บริบทขององค์กร การคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง และ ความรู้ขององค์กร

(Course : Context of Organization, Risk-based thinking & organizational knowledge )

Objectives วัตถุประสงค์:

To understand and able to analyze the context of the organization as an input for developing the organization’s QMS and quality policy. And also able to apply the Risk-based thinking concept throughout the organization and manage organizational knowledge to ensure customer satisfaction and organization’s targets achievement as required by the ISO9001:2015 and IATF16949
เพื่อเข้าใจและสามารถวิเคราะห์บริบทขององค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดระบบการบริหารคุณภาพและนโยบายคุณภาพ. อีกทั้งการสามรถประยุกต์ใช้แนวคิด “การคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง” ทั้งองค์กรและจัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้าและบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่กำหนดในมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949

Course contents รายละเอียดของหลักสูตร:

  • Background and definition / ที่มาและความหมาย
  • Relevant requirements in ISO9001:2015 and IATF16949 / ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • Internal/External Issues and interested parties / ปัจจัยภายนอก/ใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • Identification and management of risks / การระบุและการจัดการความเสี่ยง
  • Analysis methods and techniques / วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์
  • Knowledge management model / รูปแบบของการบริหารจัดการความรู้
  • How to comply the relevant requirements / วิธีการทำเพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนด

Who should attend ใครควรจะเข้าเรียน

Top management, QMR, Managers, ISO working team,
ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนผู้บริหาร ผู้จัดการ ทีมงาน ISO

Delivery techniques วิธีการเรียนการสอน

Lectures, Workshop, Discussion / บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Duration ระยะเวลา

1 day / 1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม