หลักสูตร: เทคนิคการตรวจประเมินเครื่องมือด้านยานยนต์และข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

(Course : Automotive core tools & CSRs auditing techniques)

Objectives วัตถุประสงค์

  • To understand the techniques used for assessing the application of automotive core tools and CSRs management process to ensure the internal and supplier auditors have competences to perform the audit in these areas
  • เพื่อเข้าใจเทคนิคที่ใช้ในการตรวจประเมินการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านยานยนต์และกระบวนการจัดการข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เพื่อมั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินภายในและตรวจประเมินผู้ส่งมอบมีความสามารถในการตรวจประเมินข้อกำหนดเหล่านี้

Course contents รายละเอียดของหลักสูตร

  • Core tools and the organization’s processes /เครื่องมือยานยนต์และกระบวนการขององค์กร
  • IATF16949 requirements for core tools / ข้อกำหนด IATF16949 ที่เกี่ยวกับเครื่องมือ
  • Key areas of core tools application process /จุดสำคัญของกระบวนการใช้เครื่องมือยานยนต์
  • Auditing the linkages among core tools / การตรวจประเมินการเชื่อมโยงของเครื่องมือยานยนต์เหล่านี้
  • CSRs and management of CSRs process / ข้อกำหนดเฉพาะลูกค้าและกระบวนการจัดการ
  • CSRs and Core Tools / ข้อกำหนดเฉพาะลูกค้าและเครื่องมือยานยนต์
  • Auditing CSRs techniques / เทคนิคการตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะลูกค้า

Who should attend ใครควรจะเข้าเรียน

QMR, Internal Auditor, Supplier Auditor, APQP team
ตัวแทนผู้บริหาร ผู้ตรวจประเมินภายใน ผู้ตรวจประเมินภายผู้ส่งมอบ ทีม APQP

Delivery techniques วิธีการเรียนการสอน

Lectures, Workshop, Audit practices / บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การฝึกตรวจประเมิน

Duration ระยะเวลา

1 day / 1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม