หลักสูตร: ทบทวนข้อกำหนดและเสริมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016

รหัสวิชา ITS010
(Course : Refreshing IATF 16949:2016 Requirements and Internal Audit techniques

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู้สำหรับผู้เข้าอบรมให้เข้าใจถึงข้อกำหนดที่เปลี่ยนไปและอัพเกรดเป็นผู้ตรวจติดตามในข้อกำหนดใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1
• ทบทวนข้อกำหนด IATF 16949:2016
• ความหมายและประเภทของการตรวจประเมินกระบวนการ / วัฏจักรของการตรวจประเมิน
• การวางแผนการตรวจประเมิน
• การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน
• การจัดทำ checklist แบบ Process Approach

วันที่ 2
• ขั้นตอนการตรวจประเมิน
• เทคนิคการตั้งคำถามและการหาหลักฐานระหว่างการตรวจประเมิน
• การตรวจประเมินกระบวนการผลิต/การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์
• Workshop การจำลองการตรวจประเมิน
• การวิเคราะห์ แก้ไขและการติดตามผลการแก้ไข

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

  • ผู้ที่เป็นทีมตรวจติดตามภายในและมีความรู้พื้นฐานข้อกำหนด ISO/TS 16949 เวอร์ชั่นเดิมมาแล้ว
  • บริษัทที่ได้รับการรับรอง ISO/TS 16949 แล้ว

จำนวนวันที่ใช้อบรม

2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม