หลักสูตร: การประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า ( APQP)

รหัสวิชา ITS014
(Course : Application of APQP )

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการและเทคนิคในการทำ APQP เพื่อประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริง

รายละเอียดหลักสูตร

  • แนวคิดและเป้าหมายของการทำ APQP
  • ภาพรวมของระยะทั้ง 5 ของ APQP
  • ขั้นตอนการทำ APQP ทั้ง 5 ระยะและความเชื่อมโยงของแต่ละระยะ
  • เทคนิคที่มีส่วนช่วยในการทำ APQP อย่างมีประสิทธิภาพ
  • อุปสรรคที่มักจะพบขณะทำ APQP
  • การเชื่อมโยงของการทำ APQP กับ FMEA, SPC, MSA, PPAP
  • Workshop การทำ APQP และความต้องการของลูกค้า

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน ที่ต้องการเข้าใจ หลักของกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม