หลักสูตร: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)

หลักสูตร “การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)”
รหัสวิชา ITS017
(Course : Application of MSA)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ท่านเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวัด, การวิเคราะห์ระบบการวัด รวมถึงการประยุกต์ใช้ ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด
 • บทบาทของ MSA ใน IATF16949:2016
 • คุณสมบัติของระบบการวัดที่ดี
 • องค์ประกอบของระบบการวัด
 • ประเภทการผันแปรของระบบการวัด และการประเมินความผันแปร
 • ความเอนเอียง
 • ความเป็นเส้นตรง
 • ความเสถียรภาพ
 • ความสามารถในการวัดซ้ำ
 • ความสามารถในการประเมินซ้ำ
 • การศึกษาระบบการวัดจากข้อมูลเชิงนับ
 • การวิเคราะห์ผลจากการประเมิน
 • การวิเคราะห์ระบบการวัดโดยใช้กราฟ
 • การปรับปรุงระบบการวัด
 • ข้อควรระวังในการศึกษาระบบการวัด
 • ความล้มเหลวในการจัดทำ MSA

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงานที่ต้องการเข้าใจหลักของการวิเคราะห์ระบบการวัด, ผู้ที่ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่ฝ่าย QA/QC, ผู้รับผิดชอบในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

จำนวนวันที่ใช้อบรม

2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม