หลักสูตร: การประยุกต์ใช้กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (PPAP)

รหัสวิชา ITS018
(Course : Application of PPAP )

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิตจริง ตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า สามารถเตรียมความพร้อมของหลักฐานในการส่ง PPAP ให้กับลูกค้ารับรอง , อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนหรือกระบวนการจ้างภายนอกทำ

รายละเอียดหลักสูตร

 • แนวคิดและเป้าหมายของ PPAP
 • ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ PPAP ใน IATF16949:2016
 • ขั้นตอนกระบวนการการจัดทำ PPAP
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการของลูกค้า
 • (Product and Process Approval)
 • ระดับความเข้มงวดในการรับรอง PPAP
 • เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดทำและส่งให้ลูกค้าในการจัดทำ PPAP
 • สถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการจัดทำและแก้ไข PPAP
 • สถานะของผลการอนุมัติผลิตภัณฑ์ (PPAP Submission Status)
 • การจัดทำ PPAP .ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เช่น GM, Ford
 • การทบทวนและการตรวจประเมิน PPAP อย่างมีประสิทธิผล

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

 • APQP team
 • ผู้รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Internal Auditor ที่ตรวจประเมิน APQP&PPAP

จำนวนวันที่ใช่อบรม

1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม