หลักสูตร: (หลักสูตรเร่งรัด) ความเข้าใจภาพรวมของการประยุกต์ใช้ Core Tools สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รหัสวิชา ITS020
(Course : Understanding and Implementing of Automotive Core Tools (APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA)

รายละเอียดหลักสูตร

DAY:1

  • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย APQP
  • APQP Phase 1-3
  • การออกแบบ Process Flow Chart
  • การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วย FMEA
  • ข้อผิดพลาดจากการจัดทำและปรับปรุง FAEA

Day 2

  • การนำผลการวิเคราะห์ FMEA ลงสู่ภาคปฏิบัติด้วย Control plan
  • การจัดทำ และ Update Control Plan
  • การเชื่อมโยง Process Flow Chart, FMEA และ Control Plan
  • APQP Phase 3-4
  • การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค SPC
  • การออกแบบและจัดทำ Control Chart

Day 3

  • การประเมินความสามารถกระบวนการผลิตด้วย Histogram และค่าดัชนี Cpk/Ppk
  • การวิเคราะห์และปรับปรุงผลจากการใช้ Control Chart และ Cpk
  • ข้อผิดพลาดจากการทำ SPC และแนวทางแก้ไข
  • การนำ SPC ไปใช้กับงานจริง

Day 4

  • การประเมินระบบการวัดด้วย MSA
  • การวิเคราห์ระบบการวัดด้านความถูกต้อง/เที่ยงตรง (Accuracy)
  • Bias
  • Linearity
  • Stability
  • การวิเคราะห์ระบบการวัดด้านความแม่นยำ (Precision)
  • Repeatability
  • Reproducibility
  • การประเมินผล การวิเคราะห์ และการปรับปรุงระบบการวัด
  • การประยุกต์ใช้ MSA กับงานจริง

Day 5

  • ข้อผิดพลาดจากการจัดทำ MSA และแนวทางป้องกัน
  • APQP Phase 4-5
  • การอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่/เปลี่ยนแปลงก่อนการผลิตจริง (PPAP)
  • การจัดทำ PPAP ให้สอดคล้อมตามข้อกำหนดสากลและของลูกค้าขององค์กร
  • การนำ PPAP ไปประยุกต์ใช้กับ Supplier

*ครอบคลุมการเชื่อมโยงของแต่ละ Automotive Core Tools ความสัมพันธ์กับข้อกำหนด IATF16949:2016 และปัญหาที่พบในการจัดทำแต่ละ Core Tools.

จำนวนวันที่ใช้อบรม

5 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม