หลักสูตร: ทบทวนการประยุกต์ใช้ Core Tools สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รหัสวิชา ITS024
(Course : Refreshing Automotive Core Tools (APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA))

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนเครื่องมือหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (Automotive Core Tools), มีความรู้พื้นฐานที่ดี ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริง.

รายละเอียดหลักสูตร

DAY:1

 • Automotive Core tools กับ ข้อกำหนด IATF 16949:2016 / workshop
 • เริ่มต้นศึกษากระบวนการด้วย Process Flow Chart
 • การประเมินและลดความเสี่ยงกระบวนการด้วย FMEA / workshop
 • ข้อผิดพลาดจากการจัดทำและปรับปรุง FMEA
 • การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค SPC (Stability และ Capability) / workshop

Day 2

 • การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค SPC (Stability และ Capability)—ต่อเนื่อง
 • ข้อผิดพลาดจากการประยุกต์ใช้ SPC
 • มั่นใจความเที่ยงตรงของข้อมูลด้วยเทคนิด MSA (Accuracy and Precision) / workshop
 • ข้อผิดพลาดจากการประยุกต์ใช้ MSA
 • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงด้วย APQP
 • การจัดทำ Control Plan และ การเชื่อมโยง Control Plan กับ FMEA และ Process Flow Chart / workshop

Day 3

 • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงด้วย APQP–ต่อเนื่อง
 • การอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิตจริงด้วยแนวคิด PPAP (product and process approval)
 • การประยุกต์ใช้แนวคิด PPAP กับผู้ส่งมอบขององค์กร
 • การเชื่อมโยงของเครื่องมือหลักทั้งหมด / workshop
 • การประยุกต์ใช้กับงานจริงในโรงงาน / workshop
 • ถาม-ตอบ
 • Post test

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

 • ทีมงานคละแผนก (cross functional team) ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Production, QC/QA, Production, Engineering, Purchasing, Sales เป็นต้น
 • ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่ใช้อบรม

3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม