สัมมนาหลักสูตรพิเศษ : ปฎิวัติวงการมาตรฐานคุณภาพ: ก้าวหน้าด้วย Chat GPT ในการจัดการระบบ ISO9001 และIATF16949

สัมมนาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
วิทยากร อ.อภิชัย ทวีชาติ และ อ.วิรชัย วงษ์สุวรรณ

รู้จักกับ Chat GPT:
ด้านการจัดทำเอกสารและรายงาน
– QM, Procedures, Work Instructions, Form, Checklists
ด้านการค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์และนโยบาย
– วิเคราะห์บริบทองค์กร แผนธุรกิจ นโยบาย และ KPI
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูลในองค์กร
– การวิเคราะห์และตีความข้อมูลในแผนกต่างๆ SPC/MSA สายการผลิต ความพึงพอใจลูกค้า และประเมินแนวโน้ม
ด้านการสร้างไอเดียและออกแบบแนวทางการสร้าง การวางแผน การควบคุมและการปรับปรุงด้วย
– การวิเคราะห์ต้นเหตุและแก้ไขป้องกันปัญหา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง APQP การจัดทำ FMEA การออกแบบ
การจัดการการผลิต การจัดการผู้ส่งมอบ
ด้านยกระดับการสื่อสารภายใน กับลูกค้าและผู้ส่งมอบด้วย
– การโต้ตอบอีเมล การแปลภาษาคู่มือและเอกสารทำงานในระบบ
ด้านการบริหารบุคลากรและการฝึกอบรมในองค์กร
– การฝึกอบรม การคัดสรรบุคลากร JD, Competence

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม