เข้าใจและประยุกต์ใช้ FMEA เวอร์ชั่นใหม่

  • ภาพรวมการจัดทำ FMEA ในองค์กร
  • ประเด็นปัญหาที่พบในการจัดทำ FMEA
  • ประเด็นปัญหาที่พบในการ Audit FMEA
  • แนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดทำ FMEA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม