เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายบุคคล

แผนก HR ถือว่าเป็นแผนกแรกๆ ที่คัดกรองบุคคลากรเข้ามาทำงานตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ ตามที่ ISO กำหนดนั้น หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นสอนตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร การกำหนดคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ที่จำเป็นต้องมีในแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนา การวางแผนการอบรมที่จำเป็น และการประเมินผลว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือIATF16949: 2016 ทีเกี่ยวกับกิจกรรมของทรพยากรบุคคล และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

รายละเอียดหลักสูตร

  • การออกแบบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การออกแบบกระบวนการ การทำให้เกิดความสามารถ(อบรม)
  • การประยุกต์ใช้ JD/JS และการจัดการความรู้องค์กร
  • Risk Analysis and Objective Target
  • ข้อกำหนดสำหรับ IATF16949:2016

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้จัดการและพนักงานแผนกบุคคล, SUPPLIER AUDIT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม