ความเข้าใจเบื้องต้น VDA 6.3

  • VDA 6.3 คืออะไร ( What is VDA 6.3 ? )
  • VDA6.3 และ IATF16949:2016 เกี่ยวข้องกันอย่างไร ( How is VDA 6.3 related to IATF16949:2016 ? )
  • ขั้นตอนการตรวจประเมินของ VDA 6.3 เป็นอย่างไร ( How is VDA 6.3 process audit look like ? )
  • ชุดคำถามของ VDA 6.3 มีโครงสร้างอย่างไร ( What is VDA 6.3 questioning structure ? )
  • รายละเอียดของข้อกำหนด VDA6.3 ( Detail of VDA 6.3 requirements )
  • ระบบการประเมินผลของ VDA 6.3 เป็นอย่างไร ( How to evaluate audit score ? )
  • การรายงานผลหลังตรวจประเมิน ( Report system )
  • คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน VDA 6.3 ( VDA 6.3 auditor qualification )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม