Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st&2nd Party Auditors

By IATF Oversight UK (บรรยายภาษาไทย)

 • โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016
 • โครงสร้างของ ISO 9001:2015
 • ทฤษฎีของการตรวจประเมิน
 • ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน
 • แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์
 • การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
 • เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
 • กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process)
 • กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF
 • กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949
 • การสอบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมินท้้งความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้

รุ่นที่มีจัดสัมมนา Online ประจำปี 2565

รุ่นที่ 1 :  สัมมนาวันที่  28-31 มีค & 1 เมย 65

รุ่นที่ 2 :  สัมมนาวันที่  23-27 พค 65

รุ่นที่ 3 :  สัมมนาวันที่  22-26 สค 65

รุ่นที่ 4 :  สัมมนาวันที่  21-25 พย 65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม