ติวเข้มผู้บริหารเพื่อรับมือการตรวจ ISO 9001

บุคคลที่สำคัญที่สุดในการทำระบบ ISO คงหนีไม่พ้นผู้บริหารระดับสูง  เพราะคุณคือผู้กำหนด นโยบาย เป้าหมาย และการลงทุนทั้งทรัพยากร เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคคลากรและเงิน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ภาพรวมของระบบการจัดการด้านคุณภาพ รวมถึงแนะนำแนวทางสำหรับผู้บริหารระดับสูงสามารถสนับสนุนคณะกรรมการดำเนินงานให้ระบบเดินไปอย่างราบรื่น

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร:

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับผู้บริหารและทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของหลักสูตร:

  • การวิเคราะห์บริบทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การออกแบบระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร
  • การกำหนดนโยบายคุณภาพ / การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในองค์กร
  • การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan
  • การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงขององค์กร
  • การจัดหาและจัดการทรัพยากรในองค์กร / การสื่อสารในองค์กร
  • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร / การทบทวนของผู้บริหาร (Management Review) / การส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร
  • ตอนพิเศษ เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดเสริมของ IATF16949

ผู้ที่ควรเข้าเรียน:

ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการแผนก, QMR, Internal Auditor, Supplier Auditor

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม