ความเข้าใจและ การประยุกต์ใช้ SPC

  • ภาพรวมการจัดทำ SPC ในองค์กร
  • ประเด็นปัญหาที่พบในการจัดทำ SPC
  • ประเด็นปัญหาที่พบในการ Audit SPC
  • แนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดทำ SPC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม