ความเข้าใจและ ประยุกต์ใช้ MSA

  • ภาพรวมการจัดทำ MSA ในองค์กร
  • ประเด็นปัญหาที่พบในการจัดทำ MSA
  • ประเด็นปัญหาที่พบในการ Audit MSA
  • แนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดทำ MSA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม