เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายคลังสินค้า และโลจิสติกส์

แผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์มีกิจกรรมมากมายในเชิงการจัดการ หลักสูตรนี้ จะเพิ่มเติมเทคนิคการดูแลและจัดการสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการจัดส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องจัดลำดับความสำคัญของสินค้าให้ง่ายในการควบคุม

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้พนักงานแผนกคลังสินค้า/โลจิสติกส์ เข้าใจถึงข้อกำหนด ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของแผนกคลังสินค้า/โลจิสติกส์ และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงเทคนิคในการจัดการ

รายละเอียดหลักสูตร

  • ข้อกำหนดISO9001/IATF1694 ที่เกี่ยวข้องกับแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์
  • การออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวกับแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด
  • การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) กระบวนการและการจัดทำAction plan
  • การจัดทำ Job Description สำหรับพนักงานในแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์
  • การกำหนดความสามารถ Training Needs สำหรับพนักงานคลังสินค้า/โลจีสติกส์
  • การกำหนดความรู้ขององค์กร (Organization Knowledge) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวกับข้องกับแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์
  • เทคนิคการดูแลและจัดการคลังสินค้า
  • เทคนิคการจัดการส่งมอบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
  • เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้จัดการแผนก, หัวหน้างาน , พนักงานในแผนก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม