เรียนรู้การเป็น DCC มืออาชีพ

  • ข้อกำหนด ISO9001/IATF16949 ที่เกี่ยวข้องกับ DCC
  • การออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ DCC เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด
  • การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) กระบวนการ และการจัดทำ Action Plan
  • การจัดทำ Job Description
  • กำหนดความสามารถ Training needs
  • การกำหนดความรู้ขององค์กร สำหรับกระบวนการเกี่ยวข้องกับ DCC
  • เทคนิคการจัดทำเอกสาร/แก้ไขเอกสาร
  • เทคนิคการควบคุมเอกสารภายในและภายนอก
  • เทคนิคการกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสารเมื่อครบกำหนด
  • ปัญหาที่ DCC ต้องประสบและแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม