บริการฝึกอบรม โดยทุกหลักสูตรทั้งการฝึกอบรมภายในหรือการสัมมนา เราจะมุ่งเน้นให้มีการเรียนผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยพยายามยึดความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเป็นหลัก

Inhouse

การฝึกอบรมภายในองค์กรของคุณ เรามีหลักสูตรให้เลือกมากมาย ลักษณะการเรียนจะเป็นแบบการสื่อสาร 2 ทิศทางโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ถามข้อสงสัย และการนำเสนอโดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ซึ่งจุดเด่นของเราจะเป็นการผสมผสานความต้องการของลูกค้าเข้ากับความเชี่ยวชาญของเราในหลักสูตรนั้น ๆ

 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งจากภายในและต่างประเทศ
 • มีหลักสูตรลิขสิทธิ์จากประเทศอังกฤษและเยอรมัน
 • สามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
 • สามารถสอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เรียนจบได้รับ E-Certificate
 • มีการทดสอบวัดความรู้
 • ยกตัวอย่างโดยอ้างอิงจากกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ในองค์กร
 • จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติจริง
 • มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ workshop
 • มีเอกสารประกอบการอบรม
 • มีกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียน
 • ตอบคำถามชิงรางวัล
 • ทุกหลักสูตรจะนำความคาดหวังและปัญหาที่พบของลูกค้ามาเพิ่มเติมเนื้อหาในการสอน

Authorized course by IATF Oversight Office UK (SMMT)

VDA 6.3 Process Audit

ISO 45001

ISO 22000

AS 9100

Productivity Improvement

Good Distribution Practice for Medical Devices (GDPMD)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม